Warning: Use of undefined constant ‘xmlrpc_enabled’ - assumed '‘xmlrpc_enabled’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/wwwmesle/domains/meslekiegitimci.com/public_html/wp-content/themes/fkidd/functions.php on line 144

Warning: Use of undefined constant ‘__return_false’ - assumed '‘__return_false’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/wwwmesle/domains/meslekiegitimci.com/public_html/wp-content/themes/fkidd/functions.php on line 144
adminÖzel Mesleki Eğitim Merkezi Sayfa 2 | Özel Mesleki Eğitim Merkezi - Part 2

MESLEKİ EĞİTİM ALMAMIŞ İŞÇİLER AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILAMAZ

Yasal düzenleme gereği mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde 01.01.2009 tarihinden itibaren çalıştırılamazlar.

 

Ağır ve Tehlikeli İşler

 

Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı yasal olarak belirlenmiştir. Ağır ve tehlikeli işler ana gruplar halinde ve özet detayla aşağıda belirtilmiştir.

 

Genel Kategori

 

a) Arama ve Sondaj İşleri (Petrol, tabii gaz, su, her çeşit maden, maden filizleri ve mineralleri arama ve  her çeşit sondaj vb. işler)

 

b) Metalurji Sanayi İle İlgili İşler (Metallerin ve metalsilerin filiz ve minerallerden itibaren pirometalurjisel, kimyasal, elektrolitik usullerle üretimi vb. işler)

 

c) Taş ve Toprak Sanayi İle İlgili İşler (Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi işleri; Kırma, kesme, taşıma, öğütme, yontma, cilalama vb işler).

 

d) Metal ve Metalden Mamul Eşya Sanayi İle İlgili İşler (Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak vb. işler)

 

e) Ağaç ve Bunlardan Mamul Eşya Sanayi İle İlgili İşler (Kurutma işleri, yapıştırma işler, kontraplak, kontrtabla, yonga ağaçtan mamul suni tahta ve pvc yüzey kaplamalı suni tahta imali işleri ile emprenye vb. işler)

 

f) Yapı İşleri (Bina, duvar, set, baraj, yol, demiryolu, köprü,  tünel, metro, her türlü raylı sistem, iskele, liman, marina,her türlü sondaj işleri, her nevi yer üstü ve yer altı inşaat, su üstü ve su altı inşaatları, her türlü temel inşaatı vb.işler)

 

g) Kimya Sanayi İle İlgili İşler (Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi vb. her çeşit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum hidroksit, amonyak gibi her türlü alkalilerin üretimi ve bunlarla yapılan vb. işler)

 

h) İplik, Dokuma ve Giyim Sanayi İle İlgili İşler (Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleri bunların döküntüleri ile iplik ve dokuma vb. işler)

 

i) Kağıt ve Selüloz Sanayi İle İlgili İşler (Kağıt ve selüloz üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dioksit, hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin üretimi ile çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve geri kazanılması vb. işler)

 

j) Gıda ve İçki Sanayi İle İlgili İşler (Her türlü bitkinin çiçek, tohum, kabuk,meyve ve yapraklarının işlenmesi ve paketlenmesi işleri ile bunlardan elde edilen toz, yağ ve diğer mamullerin işlenmesi ve paketlenmesi vb. işler)

 

k) Tütün  Sanayi İle İlgili İşler (Sigara, puro, pipo, nargile, enfiye ve çiğnenen keyif verici maddelerin imalathane ve fabrikalarında yaprak tütün vb. tütünlerin rutubetlendirme, ayırma, temizleme, filtreleme işleri, harman, kıyım, sarım ve ambalaj vb. işler)

 

l) Enerji Üretimi, Nakli ve Dağıtımı İle İlgili İşler (Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri, elektrik bakım ve onarım vb. işler)

 

m) Nakliye Benzeri İşler (İnsan ve eşya taşımaya özgü taşıt araçlarında pilotluk, kaptanlık, şoförlük ve bunlara yardımcılık vb. işler)

 

n) Tarım ve Hayvancılık İşleri (Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, üretilmesi vb. işler)

 

o) Ardiye ve Antrepoculuk (Ardiyeler, antrepolar, umumi mağazalar ve iskelelerde yapılan her türlü ambarlama, depolama, yükleme ve boşaltma vb. işler)

 

p) Haberleşme (Posta, telefon, telgraf, telsiz, radyo, televizyon gibi iletişim araçları için yapılan her türlü yapım, bakım ve onarım vb. işler)

 

q) Çeşitli İşler (İtfaiye vb. işler)

 

Mesleki Eğitimin Belgelendirilmesi

 

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olması zorunludur.

 

1. 3308 sayılı Kanuna göre verilen;

 

a. Diploma

b. Bitirme Belgesi

c. Yetki Belgesi

d. Sertifika

e. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi

f. Kalfalık Belgesi

g. Ustalık Belgesi

h. Usta Öğreticilik Belgesi.

 

2. Türkiye İş Kurumu kontrolünde faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi.

 

3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi.

 

4. Ateşleyici Yeterlilik Belgesi.

 

5. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler.

 

6. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler.

 

Sonuç

 

İş Kanunu, 01.01.2009 tarihinden itibaren mesleki eğitim almamış işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmasını yasaklamıştır. Yasağa uymayan işverenlere çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için 560 TL idari para cezası uygulanacaktır.

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM KONULARI

İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARININ BAZILARI

 • Temel İş Güvenliği Eğitimi
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (Teorik, Pratik, Teorik&Pratik)
 • Yüksekte Çalışma Eğitimi
 • www.yuksektecalisma.net

 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Eğitimi
 • Hatalı Durum ve Davranışlar Eğitimi
 • Yangın Eğitimi
 • Yangın Söndürme Tatbikatı
 • Temel İlkyardım Eğitimi
 • Sertifikalı İlkyardımcı Eğitimi (T.C. Sağlık Bakanlığı Onaylı)
 • Acil Durum Ekip Üyeleri Eğitimi
 • Acil Durum Eğitimi
 • Acil Durum Tatbikatı

 

Bilindiği gibi, Haziran 2012’den bu yana da 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17.maddesi ile ve Çalışanların İs Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6.maddesi uyarınca tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimlerinden geçirilip belgelendirilmesi gerekmektedir.

 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Madde 17: Çalışanların Eğitimi

(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

 
Çalışanların İs Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Madde 6: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

(1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

 
4857 Sayılı İş Kanunu
Madde 77: İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri

“…işçiler karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar…”

 

Mesleki Eğitim Konuları

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARIMIZDAN BAZILARI

 • İnşaat Teknolojisi (Temel İnşaat İşçiliği, Yapı Dekorasyonu İşçiliği vb.)
 • Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrikçi, Pano Montörlüğü vb.)
 • Tesisat Teknolojisi ve İlkimlendirme (Sıhhi Tesisatçı, Havalandırma vb.)
 • Metal Teknolojisi (Kaynakçı vb.)
 • Ulaştırma Hizmetleri (Lojistik Elemanı, Elleçleme Elemanı vs. ()
 • Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Birçok Meslek Dalı (Döküm, Pres, Talaşlı İmalat, Çimento Üretim vb.)
 • Yüksekte Çalışma Eğitimleri (Teorik, Teorik&Pratik, Pratik)
 • www.yuksektecalisma.net

 

 

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN EĞİTİLMESİ ZORUNLULUĞU:

01.01.2009 tarihinden itibaren yeni işe alınacak işçiler işe alınmadan önce, halen işyerlerinde çalışmakta olan işçiler ise çalıştığı işle ilgili eğitilmeden, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacak.

 

5763 sayılı Kanunun 5. maddesiyle 4857 sayılı kanunun 85. maddesine eklenen ve 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni hükme göre, 16 yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacak. Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırabilmek için, mesleki eğitim yanında, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin de verilmesi zorunlu olup, bu eğitimlerin verildiğine ilişkin işçinin imzasını havi tutanak düzenlenmesi ve bu tutanağı işçi özlük dosyasında muhafaza edilmesi yasal zorunluluktur.

Ayrıca, ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı oldukları işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın SGK, sağlık ocağı, hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilmiş (ağır işlerde çalışabilir) raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır.

 

4857 sayılı İş Kanununa aykırı olarak ağır ve tehlikeli işlerde 16 yaşından küçükleri çalıştıran veya buna ilişkin yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için 1.120,00 TL, Söz konusu kanunun 85. maddesinde belirtilen mesleki eğitim almamış işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için 560,00 TL idari para cezası uygulanacaktır. ( 2007 yılında İşçi Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin hükümlere aykırı hareketten dolayı işverenlerden toplam: 68.378.834,3 YTL ceza kesilmişti. )

 

Bu tür cezalara muhatap olunmaması bakımından, yeni işe alınacak işçilere, işe başlatılmadan önce mesleki eğitim ile işçi sağlığı ve güvenliği eğitiminin verilmesi, halen çalışmakta olan işçilere de keza bu eğitimlerin verilmesi ve eğitim gördüklerine ilişkin işçinin imzasını havi tutanak düzenlenmesi ve bu tutanakların işçi özlük dosyalarında saklanması gerekmektedir. işverenlerin gerekli mesleki eğitim çalışmalarına başlamaları ve eğitim verildiğine ilişkin tutanak düzenlemeleri kendi yararlarına olacaktır.