Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Ait Mesleki Eğitim Şartı

Bakanlık, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunlu kılan tebliği yayınladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunlu tutuyor.

Bakanlığın Resmi gazetede yayınladığı tebliğe göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunlu olacak. İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibarıyla “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler” kapsamında yer almakla birlikte, işçinin yaptığı iş tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamı dışındaysa 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmayacak. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, şu belgelerden birisine sahip olmaları gerekiyor:

* 3308 sayılı kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi.
* İşsizlik Sigortası Kanunu ile Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren kurslardan aynı yönetmeliğin 23. maddesine göre alınan kurs bitirme belgesi.
* Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi.
* Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi.
* Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler.
* Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler.

Müfettişler denetleyecek

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı, İş Kanunu’na ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından denetlenecek. İşverenler, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermekle yükümlü tutulacak.

 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Kapsamındaki Sektörler

Bakanlık aşağıda yer alan işlerde çalışanların, iş ortamının ve niteliğinin gerektirdiği ölçüde mesleki ve güvenlik eğitiminden geçmesini şart koşmaktadır. Yapılan işin mahiyeti ve iş yeri ortamları belirleyici olmaktadır.
Arama ve Sondaj
Metalürji Sanayi
Taş ve Toprak Sanayi
Metal ve Metalden Mamul Eşya Sanayi
Ağaç ve Bunlardan Mamul Eşya Sanayi
İlgili Yapı işleri
Kimya Sanayi
İplik, Dokuma ve Giyim Sanayi
Kağıt ve Selüloz Sanayi
Gıda ve İçki Sanayi
Tütün Sanayi
Enerji Üretimi, Nakli ve Dağıtımı
Nakliye
Tarım ve Hayvancılık
Ardiye ve Antrepoculuk
Ve güvenlik önlemleri gerektiren diğer alanlar

Ülkemiz çalışma şartlarında mesleki iç eğitim sadece yasanın ön gördüğü alanlarda bir zorunluluk değildir. Güvenlik ve sertifika eğitimlerinde kurumumuz bizzat iş yerlerinde ve eğitim merkezimizde hizmet vermektedir.