Warning: Use of undefined constant ‘xmlrpc_enabled’ - assumed '‘xmlrpc_enabled’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/wwwmesle/domains/meslekiegitimci.com/public_html/wp-content/themes/fkidd/functions.php on line 144

Warning: Use of undefined constant ‘__return_false’ - assumed '‘__return_false’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/wwwmesle/domains/meslekiegitimci.com/public_html/wp-content/themes/fkidd/functions.php on line 144
2011 TemmuzÖzel Mesleki Eğitim Merkezi | Özel Mesleki Eğitim Merkezi

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Ait Mesleki Eğitim Şartı

Bakanlık, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunlu kılan tebliği yayınladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunlu tutuyor.

Bakanlığın Resmi gazetede yayınladığı tebliğe göre, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunlu olacak. İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibarıyla “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler” kapsamında yer almakla birlikte, işçinin yaptığı iş tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamı dışındaysa 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmayacak. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, şu belgelerden birisine sahip olmaları gerekiyor:

* 3308 sayılı kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi.
* İşsizlik Sigortası Kanunu ile Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren kurslardan aynı yönetmeliğin 23. maddesine göre alınan kurs bitirme belgesi.
* Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi.
* Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi.
* Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler.
* Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler.

Müfettişler denetleyecek

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı, İş Kanunu’na ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından denetlenecek. İşverenler, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermekle yükümlü tutulacak.

 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Kapsamındaki Sektörler

Bakanlık aşağıda yer alan işlerde çalışanların, iş ortamının ve niteliğinin gerektirdiği ölçüde mesleki ve güvenlik eğitiminden geçmesini şart koşmaktadır. Yapılan işin mahiyeti ve iş yeri ortamları belirleyici olmaktadır.
Arama ve Sondaj
Metalürji Sanayi
Taş ve Toprak Sanayi
Metal ve Metalden Mamul Eşya Sanayi
Ağaç ve Bunlardan Mamul Eşya Sanayi
İlgili Yapı işleri
Kimya Sanayi
İplik, Dokuma ve Giyim Sanayi
Kağıt ve Selüloz Sanayi
Gıda ve İçki Sanayi
Tütün Sanayi
Enerji Üretimi, Nakli ve Dağıtımı
Nakliye
Tarım ve Hayvancılık
Ardiye ve Antrepoculuk
Ve güvenlik önlemleri gerektiren diğer alanlar

Ülkemiz çalışma şartlarında mesleki iç eğitim sadece yasanın ön gördüğü alanlarda bir zorunluluk değildir. Güvenlik ve sertifika eğitimlerinde kurumumuz bizzat iş yerlerinde ve eğitim merkezimizde hizmet vermektedir.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitimi

1 Comment

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitimi

Konuyu takip edenler bilirler “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği”  2004 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bu yönetmelik hangi işlerin ağır ve tehlikeli sayılacağını tarif ederken bu işlerde kimlerinde çalışabileceğinin çerçevesini çiziyordu. Bunların yanında yönetmeliğin 4857 sayılı iş kanunu kapsamına giren işyerlerinde geçerli olduğu da kapsama alanında belirtilmiş.

Bu yönetmelikle bağlantılı olarak Resmi Gazetinin geçtiğim aylarda yayınlanan sayılarında “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ” de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğin kapsamınada yukarıda bahsettiğimiz yönetmelikte tarif edilen işlerde çalışan işçiler var. Bu tebliğinde dayanağı 4857 sayılı kanun.

Tebliğin hükümlerinin işletilmesinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlu. Artık işletmlerin bu tebliğde yer alan ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçileri için bir gözden geçirme yaapmaları gerkiyor. Eğer çalışanların mesleki eğitimleri tebliğde tarif edildiği üzere yeterli ise problem yok fakat yeterli değilse bu açıkları kapatmak zorundalar.

Tebliğ, Mesleki Eğitim Zorunluluğu Getiriyor

Tebliğ, mesleki eğitimi şöyle tarif ediyor ; “Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan faaliyetlerdir.” Bu eğitimlerin kimler tarafından verileceğinide tarif edilmiş tebliğin içerisinde.

İşletmeleri en fazla ilgilendiren kısım ise çalışan işçilerin mesleki eğitimi aldıklarına dair bir belgelerinin olması. İşçileri işe alırken bu belgesi olmayanı işe almayacaksınız ya da işe aldıktan sonra yatırım yaparak bu belgeyi almayaı sağlayacaksınız. Peki bu tebliğ işçilerin hangi belgeye sahip olmasını istiyor ;

a) 3308 sayılı Kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği”nin 4 üncü maddesinin (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgesi,

c) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin (g) ve (i) bentlerine göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi,

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

d) Yukarıda sayılanların dışında kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

e) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler.

Tebliğdeki  maddelerin kelimesine dokunmadım ki yanlış anlaşılma olmasın. İşverenler eğer işletmelerinde “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” nde tanımlı işler varsa mutlaka çalışanların mesleki eğitimlerinin belgelendirilmesi gerekiyor.

Eski çalışanlarınız var ise bunların bu belgelere sahip olmasını sağlayacaksınız, yeni işe almayı düşündükleriniz için ise bu belgenin olma zorunluluğunu getireceksiniz. Dolayısıyla şirketlerin eğitim birimlerinin bu konuda bir çalışma yapması ve çalışanların tanımlanan belgeye sahip olup olmadıklarını tesbit etmeleri lazım. Sıkıntılı günler geçiren işletmeler için iyi bir haber değil ama mesleki eğitimin gelişimine yönelik iyi bir uygulama, iyi pazarlar.

 

 

 

İşçisine mesleki eğitim aldırmayan işverenlere ceza

logo meslAğır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. Onaltı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’nde gösterilmektedir.

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ, 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Mesleki eğitim, örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi ifade etmektedir.

Mesleki eğitim zorunluluğu

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle “Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği” kapsamında yer almakla birlikte, işçinin yaptığı iş ağır ve tehlikeli işler kapsamı dışında ise, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4857 sayılı İş Kanunu’nun 85’inci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

a) 3308 sayılı kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

b) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48’inci maddesi ile 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği”nin 4’üncü maddesinin (f) bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı yönetmeliğin 23’üncü maddesine göre alınan kurs bitirme belgesi,

c) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 2’nci maddesinin (g) ve (i) bentlerine göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi,

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

d) Yukarıda sayılanların dışında kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

e) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler.

İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, 4857 sayılı kanunun 75’inci maddesine göre düzenlenen özlük dosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin zorunlu mesleki eğitim diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, 4857 sayılı kanuna göre bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenmektedir.

İşverenler, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini, 4857 sayılı kanunun 75’inci maddesine göre düzenlenen özlük dosyasında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

16 yaşını doldurmamış genç işçiler, çocuklar ve mesleki eğitim almamış kişileri, mesleki eğitim almamış işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline her işçi için 2009 yılında 500 TL ceza uygulanacak. Ağır ve tehlikeli işlerde mesleki eğitim zorunluluğu getiren düzenleme 1 Ocak 2009’da yürürlüğe girmiştir.